Sieć wodociągowa 

Sieć wodociągowa na terenie gminy Gozdowo jest na tyle rozbudowana, że istnieje możliwość dostarczania wody do 100 % mieszkańców gminy. 

Gmina Gozdowo (poza przypadkami nadzwyczajnymi  - poważne awarie, terroryzm, inne) jest przygotowana do dostarczania zdrowej wody w sposób ciągły w ilościach wynikających z normalnego dziennego zużycia wody w gospodarstwach domowych. O niezawodności dostaw decyduje:  zadawalający stan techniczny sieci oraz wyposażenie  Stacji Uzdatniania Wody w Gozdowie i w Lelicach w agregaty prądotwórcze. W przypadku awarii na jednej ze SUW, sieci wodociągowe obu stacji spięte są w jeden system wodociągowy, umożliwiające dostarczanie wody do wszystkich miejscowości z terenu Gminy Gozdowo.  

 

Miejscowości obsługiwane przez Stacje Uzdatniania Wody (SUW)
 SUW Gozdowo   SUW Lelice
Gozdowo, Antoniewo, Kurówko, Kurowo, Ostrowy, Wilkowo, Kolonia Przybyszewo, Golejewo, Rycharcice Gnaty, Czarnomin, Czachowo, Dzięgielewo, Kolczyn, Zakrzewko, Czachorowo, Rempin, Lisewo Duże, Lisewo Małe, Rękawczyn, Kozice, Smorzewo. Lelice, Rogienice, Rogieniczki, Miodusy, Cetlin, Zbójno, Białuty, Kowalewo Podorne, Kowalewo Boguszuce, Węgrzynowo, Reczewo, Bonisław, Bombalice, Łysakowo, Rycharcice, Bronoszewice.

 

Na uwagę zasługuje znaczny wzrost zużycia wody w gospodarstwach domowych z 183 tys. m3 w 2005 roku do 304,8 tys. m2 w 2011 roku (wzrost o 121,8 tys. m3) przy niewielkim wzroście długości sieci wodociągowej (wzrost o 4,8 km) i wzroście liczby odbiorców  o ok 200 osób  biorąc pod uwagę dane z lat 2005 - 2011. 

Prezentowane zależności przedstawiono w poniższej tabeli.   

Sieć wodociągowa - Gmina Gozdowo,                   wg stanu na 31.XII. 2005r   2006r  2007r  2008r   2009r  2010r 2011r 2012r
długość czynnej sieci rozdzielczej  (km)    164,5  167,9  168,9  168,9  168,9  169,0  169,3 169,5
 połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (szt)  1105  1160  1228 1228    1331   1354   1379 1400
 woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3   (tys. m3)      183,0    236,3   231,5  206,3  263,6  301,9  304,8  292,5
Ogólna liczba mieszkańców (osoba)  6130  6100  6074  6061  6032  6033 6122  6063
ludność korzystająca z wody (osoba)    4600  4628  4698    4665  4733 4783   bd    4851
 odsetek osób korzystających z instalacji wodociągowej (%)      75,9  76,7  77,7    77,7   79,1  79,4 bd  80,0
 Sieć rozdzielcza wodociągowa (na 100 km2)   129,8  132,9    133,7   133,7   133,7  133,8  bd    124,1

źródło: strona internetowa GUS www.gus.gov.pl  

opublikowano na podstawie danych : Banku Danych Lokalnych > dane > tablice > dla jednostek podziału terytorialnego > polska > region centralny > mazowieckie > podregion 25 ciechanowsko - płocki > powiat sierpecki > gmina Gozdowo > gospodarka komunalna > lub ludność >lata 2012 - 2005

bd ( brak danych)  - dane nie zostały opublikowane przez GUS 

 

Przy tak poważnym wzroście ilości pobieranej wody koniecznością staje się całodobowy nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem stacji wodociągowych,  stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i automatyzacja procesu uzdatniania wody. Celem  zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody niezbędne jest również wykonywaniu szeregu działań utrzymujących sieć dystrybucyjną wody w pełnej sprawności (wymiana zasuw, hydrantów ppoż. itp.).

 

 Opracował : Dariusz Lazarowski

==================================================================== 

Sieć kanalizacyjna:

 

 

Na terenie Gminy Gozdowo zlokalizowane są dwie, mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków, w miejscowościach Gozdowo i Lelice.

 

 

 

 

 

Na zdjęciu Oczyszczalnia Ścieków w Lelicach 

 

Miejscowości obsługiwane przez poszczególne oczyszczalnie przedstawia poniższa tabela.   

Miejscowości obsługiwane przez Oczyszczalnie ścieków 
 Oczyszczalnia ścieków w Gozdowie    Oczyszczalnia ścieków w Lelicach

ścieki transportowane bezpośrednio na oczyszczalnię  ścieków

(kanalizacja grawitacyjna i ciśnieniowa)

Gozdowo, Rempin, Rękawczyn Lelice, Bonisław, Zbójno
Ścieki dowożone na punkty zlewne wozem asenizacyjnym
Gozdowo, Antoniewo, Kurówko, Kurowo, Ostrowy, Wilkowo, Kolonia Przybyszewo, Golejewo, Rycharcice Gnaty, Czarnomin, Czachowo, Dzięgielewo, Kolczyn, Zakrzewko, Czachorowo, Rempin, Lisewo Duże, Lisewo Małe, Rękawczyn, Kozice, Smorzewo. Lelice, Rogienice, Rogieniczki, Miodusy, Cetlin, Zbójno, Białuty, Kowalewo Podorne, Kowalewo Boguszuce, Węgrzynowo, Reczewo, Bonisław, Bombalice, Łysakowo, Rycharcice, Bronoszewice.

 

Począwszy do 2005 roku ilość oczyszczonych na terenie Gminy Gozdowo ścieków podwoiła się. Poniższa tabela prezentuje wzrost ilości ścieków powstających w gospodarstwach domowych. Dzięki inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Bonisław i Zbójno szacuje się, że liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gozdowo na koniec 2011 roku wyniosła ok. 2200 osób (za 2011 ok brak danych ze sprawozdań GUS) 

Sieć kanalizacyjna - Gmina Gozdowo

wg stanu na 31.12 

2005r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r
długość czynnej sieci kanalizacyjnej (km)  13,0 19,2   19,3   19,3 19,3     19,3   32,7 33,0
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (szt)  341   388  388   388  395  402  516 523
ścieki odprowadzone dam3 (tys. m3)  41,5  40,3  42,9  42,0  42,1  63,0 72,0  58,0
Ogólna liczba mieszkańców (osoba)   6130  6100 6074    6061  6032   6033   6122 6063
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej (osoba) 1746 1864 1868 1855  1867 1898  bd   2230
odsetek osób korzystających z instalacji kanalizacyjnej (%)    28,8  30,9    30,9   30,9 31,2   31,5   bd  36,8
Sieć rozdzielcza kanalizacyjna (na 100 km2)   10,3   15,2   15,3  15,3 15,3  15,3   bd  26,1

źródło: strona internetowa GUS www.gus.gov.pl  

opublikowano na podstawie danych : Banku Danych Lokalnych > dane > tablice > dla jednostek podziału terytorialnego > polska > region centralny > mazowieckie > podregion 25 ciechanowsko - płocki > powiat sierpecki > gmina Gozdowo > gospodarka komunalna >  lub ludność >lata 2012 - 2005

bd ( brak danych)  - dane nie zostały opublikowane przez GUS 

 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gozdowo wynosi ok. 32%, co oznacza, ze co trzeci mieszkaniec Gminy Gozdowo odprowadza ścieki do kanalizacji sanitarnej. Pozostali mieszkańcy gromadzą swoje ścieki w zbiornikach bezodpływowych. Do tych mieszkańców Gminy skierowana jest Oferta Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie polegająca na świadczeniu usługi opróżniania i wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Zakład posiada wozy asenizacyjne o pojemności 2 m3  i 5 m3. Ścieki dowożone są do oczyszczalni ścieków gdzie poddawane są procesowi oczyszczania. Obydwie oczyszczalnie wyposażone są w stanowiska do zrzutu dowożonych nieczystości ciekłych.

Opracował : Dariusz Lazarowski