Badania jakości wody Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie zleca  Laboratorium Badawczemu JARS Sp. z o.o. z siedzibą w Łajskach przy ul. Kościelnej 2a,

05-119 Legonowo

 

 

 

 

 

 

Zobacz Certyfikat Akredytacji AB 1095

I . Badanie wody

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Tekst jednolity z 2006 roku - Dz. U. Nr 123 poz. 858 - z późn. zmianami):

  • Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić (art. 5 ust. 1 ustawy) zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 
  • Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne jest obowiązane (art. 5 ust. 1a ustawy) do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody. 
  • (Art. 12 ust. 1 ustawy) Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  • (Art. 12 ust. 5 ustawy) Wójt jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Działając na podstawie  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417) oraz pozwoleń wodnoprawnych na pobór wod podziemnych i odprowadzenie ścieków (wód popłucznych) Zakład: wdrożył następujące terminy badań jakości wody 

L.p.  Rozdaj badań  SUW Gozdowo SUW Lelice 
    Ilość próbek harmonogram badań  Ilość próbek) harmonogram badań 
1 Prowadzenie rejestru ilości pobieranej wody xxx 1 x dziennie             (1) xxx 1 x dziennie                (6)
2 Pomiar wydajności i poziomu zwierciadła wody

2 x w roku                (2)

kwiecień, październik

2 x w roku            (7)

kwiecień, październik
3 Analiza pobieranej wody w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych 

1 x na kwartał          (3)

luty, maj, sierpień, listopad

1 x na kwartał                (8)

luty, maj, sierpień, listopad
4 Analiza odprowadzanych ścieków (wód popłucznych)  1 x na kwartał          (4) luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, listopad 1 x na 2 miesiące               (9) luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, listopad
5 monitoring wewnętrzny - badanie jakości wody uzdatnionej 4 x w roku              (5) luty, maj, sierpień, listopad 4 x w roku          (5) luty, maj, sierpień, listopad
6 Monitoring przeglądowy  1 x w roku             (5) listopad 1 x w roku          (5) listopad

 

Stacja Uzdatniania Wody w Gozdowie

 1. Pozwolenie wodno-prawne na pobór wody - ważne do:  30.04.2026 rok ;

Pobór wody: Qmax/godz 70,0 m3/h; Q śr/dob 660,0 m3/d

Terminy przeprowadzonych czynności i badań, obowiązek badania (czynności) wynika z : 

(1) Pozwolenia wodno-prawnego ZŚ.6223-18b/06 z 21.04.2006 Pkt. II ppkt. 1 
(2) Pozwolenia wodno-prawnego ZŚ.6223-18b/06 z 21.04.2006 Pkt. II ppkt. 3 
(3) Pozwolenia wodno-prawnego ZŚ.6223-18b/06 z 21.04.2006 Pkt. II ppkt. 4

(5) Zał. Nr 6 Minimalna częstotliwość pobierania próbek wody do badań do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w spr. Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417)   

2. Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) ważne do 01.04.2026r 

Wody popłuczne : Zawiesina ogólna ≤20,0 mg/l; Żelazo ogólne ≤ 6,0 mgFe/l 
Bieżąca konserwacja rurociągu, wylotu oraz odbiornika ścieków (rowu) na dł. 200 mb od wylotu

Terminy przeprowadzonych czynności i badań, obowiązek badania (czynności) wynika z :

(4) Pozwolenia wodno-prawnego RŚ.6341.37.2016 z 01.04.2016 Pkt. III ppkt. 2


Stacja Uzdatniania Wody w Lelicach 

1. Pozwolenie wodno-prawne na pobór wody - ważne do:    23.11.2035 r  

Pobór wody: Qmax/godz - 93,0 m3/h; Q śr/d - 810,0 m3/d; Q max/roczne-295 650 m3/d 
Terminy przeprowadzonych czynności i badań, obowiązek badania (czynności) wynika z :
(6) Pozwolenia wodno-prawnego RŚ.6431.97.2015 z 23.11.2015 Pkt. II ppkt. 2
(7) Pozwolenia wodno-prawnego RŚ.6431.97.2015 z 23.11.2015 Pkt. II ppkt. 5
(8) Pozwolenia wodno-prawnego RŚ.6431.97.2015 z 23.11.2015 Pkt. II ppkt. 6

(5) Zał. Nr 6 Minimalna częstotliwość pobierania próbek wody do badań do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  29 marca 2007 roku w spr. Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 ze zm.)  
2. Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) ważne do 23.11.2025 r

Wody popłuczne: odprowadzanie ścieków do stacji uzdatniania wody (wody popłuczne) poprzez odstojnik, wylotem do rowu w ilości Q śr,dob 10,13 m3/d w cyklu płukania 1 x na 3 doby, o stężeniu zanieczyszczeń : zawiesina ogólna - 35,0 mg/l, Żelazo ogólne - 10,0 mg Fe/l

Terminy przeprowadzonych czynności i badań, obowiązek badania (czynności) wynika z :

 (9) Pozwolenia wodno-prawnego RŚ.6431.97.2015 z 23.11.2015 Pkt. II ppkt. 7

II. Wyniki badań wody - monitoring wewnętrzny