Ochrona instalacji wodociągowej przed mrozem

W czasie miesięcy zimowych niechronione rury wodociągowe i wodomierze, narażone na zamarzanie należy ocieplić. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których z powodu zamarznięcia instalacji, nastąpi przerwa w dostawie wody do domów. Najbardziej wrażliwymi na zamrożenie miejscami są wodomierze, które często znajdują się w nieogrzewanych piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych, klatkach schodowych lub garażach.

Dla prawidłowego działania instalacji, temperatura tych miejsc nie powinna być niższa niż 4 stopnie C. 

Uwaga:

Zgodnie z zawartą umową o dostawę wody, koszty związane z wymianą wodomierza i armatury w wyniku zamarznięcia obciążają odbiorcę wody. 

Można temu zapobiec poprzez wcześniejsze przygotowanie.

 1. Poznaj dokładną lokalizację zaworu głównego (zasuwy na sieci wodociągowej). 

Zawór główny - zasuwa odcinająca zazwyczaj znajduje się na sieci wodociągowej (często na nieruchomośći sąsiedniej lub w pasie drogowym). Znajomość dokładnej lokalizacji niezwykle pomaga konserwatorowi w przypadkach awaryjnych, kiedy trzeba podejmować natychmiastowe działania. W przypadku uszkodzenia instalacji wewnętrznej pozwoli zminimalizować szkody spowodowane zalaniem.

 2. Przygotowania na zewnątrz domu.

1) Usuń i schowaj gumowe węże, a przynajmniej odłącz węże od sieci wodociągowej wewnętrznej (np. kranu na zewnątrz budynku.). 
2) Zabezpiecz zewnętrzną instalację wodociągową:

→ Owiń rury w narażonych miejscach, pod werandami, garażami i inne instalacje, które w przeszłości zamarzały.  

Do owijania używaj szmat,     suchych gazet lub specjalnych pianek izolacyjnych, które można kupić w sklepach hydraulicznych.

→ Opróżnij z wody system nawadniania używany do podlewania ogrodu.

3. Przygotowanie wewnątrz domu.

1) Należy zapewnić minimalną ilość ciepła w pomieszczeniu gdzie znajduje się instalacja wodna i wodomierz, aby temperatura nie spadała            poniżej 4,0°C.
2) Rury szczególnie narażone na utratę ciepła należy zaizolować.
3) Należy sprawdzić czy w pobliżu ułożonych rur nie ma wybitych szyb, otwartych okien, pękniętych fundamentów.
4) Należy usunąć zauważone usterki.

4. Puste, nieogrzewane i niezamieszkałe budynki i studnie wodomierzowe.

1) Zamknij główny zawór zamykający i wyłącz podgrzewacz wody.
2) Opróżnij instalację wodną z wody, przy otwartych kurkach (np. przedmuchanie instalacji), które po osuszeniu instalacji należy zamknąć.
3) Zamknij zawór dopływowy do każdej toalety, spłucz, aby opróżnić zbiornik, opróżnij syfon muszli klozetowej i wsyp zwykłej soli                    kuchennej.
4) Poproś sąsiada, aby co pewien czas sprawdził czy w domu jest wszystko w porządku.

5) W przypadku gdy wodomierz umieszczony jest w studni, prosimy o odpowiednie ocieplenie jej stropu, np. styropianem. Należy także

     zwrócić uwagę na szczelne jej zamknięcie. 

5. Odtajanie zamarzniętych instalacji.

1) Jak najszybciej przystąp do rozmrażania.
2) Nie należy stosować otwartego ognia.
3) Bezpiecznie używać jest gorącego powietrza np. suszarki do włosów.
4) Owiń instalację szmatami i polewaj je gorącą wodą.
5) Zadzwoń do hydraulika aby rozmroził lub wymienił uszkodzone rury.