Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie został utworzony w 2007 roku.

Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie:

 1. Produkcji i dostawy wody,
 2. Odbioru i oczyszczania ścieków oraz eksploatacji oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej,
 3.  Pielęgnacji zieleni na gruntach stanowiących własność gminy,
 4.  Utrzymania czystości na terenach w stosunku do których obowiązek ten spoczywa na Gminie,
 5.  Utrzymania dróg w tym utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym,
 6.  Świadczenia usług innym podmiotom.

 

I.  Produkcja i dostawa wody.

Produkcja wody odbywa się na bazie dwóch Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Gozdowo i Lelice.

 

1) Stacja Uzdatniania Wody w Lelicach.

Stacja Uzdatniania Wody w Lelicach zlokalizowana jest przy ulicy Słonecznej. Ujęcie stanowią dwie studnie głębinowe zlokalizowane obok siebie, studnia eksploatacyjna i awaryjna.

W 2008 roku zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody. Zamontowano urządzenia do redukcji związków żelaza i manganu. Wymieniono instalację elektryczną, zainstalowano urządzenia kontrolno-pomiarowe, zmodernizowano instalację grzewczą i wentylacyjną. Wybudowano zbiornik wyrównawczy wody pitnej a stację wyposażono  w agregat prądotwórczy, który daje gwarancję klientom wodociągu, niezakłóconych dostaw wody. Proces uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody jest w pełni zautomatyzowany.  W ramach modernizacji wykonano roboty termo modernizacyjne, nie zapominając o części socjalnej dla pracowników obsługujących stację.    

            
 budynek SUW w Lelicach - przed i po modernizacji                                  

 

          Woda surowa (nieuzdatniona) w swoim składzie posiada ponadnormatywne wartości żelaza. Dla eliminacji żelaza woda poddawana jest procesowi intensywnego napowietrzania w aeratorach ze złożami z pierścieniami Raschiga (bez dozowania chemikaliów) oraz filtracji. Wdrożona technologia pozwoli na uzyskiwanie bardzo dobrych parametrów jakościowych produkowanej wody, wykraczającej znacznie ponad obowiązujące normy krajowe i unijne.                        


      

      
część technologiczna SUW w Lelicach przed  i po modernizacji  

  2) Stacja Wodociągowa w Gozdowie 

 

Stacja Uzdatniania Wody w Gozdowie zlokalizowana jest przy ulicy Sosnowej. Ujęcie stanowią dwie studnie głębinowe ; studnia eksploatacyjna i awaryjna obok siebie. Ujmowana woda surowa ze studni głębinowych Nr 1 i 2 posiada ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu. Dla eliminacji żelaza woda poddawana jest procesowi napowietrzania oraz filtracji. Następnie woda odżelaziona przepływa przez uaktywniony filtr piaskowy w celu eliminacji manganu. Ze względu na duży rozbiór wody planowana jest modernizacja stacji. Będzie ona polegać na budowie drugiego zbiornika wyrównawczego.

 

II. Oczyszczanie ścieków

 

Na terenie Gminy Gozdowo zlokalizowane są dwie, mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków, w miejscowościach Gozdowo i Lelice. Oczyszczalnia ścieków w m. Lelice została oddana do użytku w 2005 r. Jej przepustowość wynosi 200 m3/d. Do oczyszczalni doprowadzone są ścieki z m. Lelice, Bonisław i Zbójno. Nowoczesne technologie jakie zostały zastosowane przy jej wykonaniu umożliwiły pełne zautomatyzowanie procesu oczyszczania ścieków.


      
      
Oczyszczalnia Ścieków Lelice - budynek technologiczny  Oczyszczalnia Ścieków Lelice - komory napowietrzania

 

W miejscowości Gozdowo działa, zmodernizowana w 2001 r., mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 200 m3/d. Do oczyszczalni doprowadzone są ścieki z miejscowości Gozdowo i Rempin i Rękawczyn. W 2013 roku planowana jest modernizacja oczyszczalni celem zautomatyzowania procesu oczyszczania  ścieków oraz jej rozbudowa w celu zwiększenia jej wydajności.

 

 

GZGK posiada wozy asenizacyjne o pojemności 2 m3 i 5 m3, którymi świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych. Ścieki dowożone są do oczyszczalni ścieków gdzie poddawane są procesowi oczyszczania. Obydwie oczyszczalnie wyposażone są w stanowiska do zrzutu dowożonych nieczystości ciekłych.

 

 

  III. Pielęgnacja zieleni na gruntach stanowiących własność gminy.

 

 

Tereny zielone, tworząc wokół nas specyficzny mikroklimat, w istotny sposób wpływają na jakość i komfort naszego życia. Każdy fragment tej przestrzeni wpływa na charakter otaczającego nas krajobrazu, posiada zróżnicowaną szatę roślinną, elementy architektoniczne i wodne.

Zieleń w obrębie zamieszkiwanych obszarów spełnia różne funkcje, a odpowiednio przygotowana i pielęgnowana, nie tylko tworzy tło dla zabudowań i daje schronienie dla drobnej fauny lecz przede wszystkim stanowi miejsce do odpoczynku i rekreacji mieszkańców.

Pielęgnacja zieleni to zadanie bardzo odpowiedzialne. Wygląd placów, zieleńców, parków ma bezpośredni wpływ na estetykę oraz to, w jaki sposób postrzegają nas inni. Na terenie gminy jest wiele obiektów takich jak parki zabytkowe, zieleńce, skwerki, których pielęgnacją zajmuje się GZGK. Prace polegają głównie na wykonywaniu „wiosennych porządków”, pielęgnacji roślinności, koszeniu trawy i chwastów, grabienie i wywóz liści oraz   systematyczne opróżnianie koszy ulicznych. 

 

 IV. Utrzymanie czystości na terenach w stosunku do których obowiązek ten

         spoczywa na Gminie.

 

Na terenie Gminy Gozdowo w ostatnim okresie powstało kilka placów zabaw. Place zabaw to przede wszystkim miejsce radości i odpoczynku dla dzieci i powinny być miejscem bezpiecznym i czystym. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie wykonuje ich stały dozór tak, aby znajdujące się na nich urządzenia były w odpowiednim stanie technicznym i wizualnym oraz dba o czystość i porządek zarówno na terenie jak i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Późną jesienią Zakład demontuje niektóre urządzenia, zabezpieczając je przed zniszczeniem, dokonując w okresie zimowym drobnych napraw i odnowienia, po to, by w kolejnym sezonie służyły naszym dzieciom. 

W tym miejscu apelujemy do rodziców lub opiekunów, na których spoczywa obowiązek zapewnienia swoim pociechom beztroskiej i bezpiecznej zabawy, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń wyposażenia placów zabaw natychmiast zgłaszały ten fakt bezpośrednio do Zakładu lub Urzędu Gminy w Gozdowie.

 

Zapewnienia czystości na terenie gminy to jedno z zadań priorytetowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. Na terenie Gminy Gozdowo,  na przystankach autobusowych i miejscach najczęściej uczęstrzanych w największych miejscowościach gminy rozstawionych jest kilkudziesiąt koszy ulicznych. Do zadań Zakładu należy ich systematyczne opróżnianie.  

 

V.  Utrzymanie dróg gminnych (na zlecenie Urzędu Gminy)

 

 Jakość i wygląd dróg gminnych jest zadowalająca. Na ponad 120 km dróg gminnych około 50 km to drogi z nawierzchnią bitumiczną. Jest to najwyższy wskaźnik w powiecie sierpeckim. Zadania jakie wykonuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w zakresie utrzymania dróg to w szczególności:

 1. Uzupełnianie braków oraz wyrw w nawierzchni bitumicznej,
 2. Pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (koszenie poboczy, wycinanie krzaków, usuwanie i redukcja konarów, nasadzenia nowych drzew, itp).
 3. Profilowanie dróg z nawierzchnią żwirową i gruntową równiarką ciągnikową
 4. Naprawa oznakowania dróg,
 5. Utrzymanie dróg w okresie zimowym.

 

 VI. Utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym 

 

 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie odpowiada za utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym. Celem realizacji tego, jakże odpowiedzialnego zadania postawiony zostaje cały sprzęt, jakim dysponuje Zakład. 

Zakład odpowiada za odśnieżanie chodników i zwalczanie na nich  śliskości.  

Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych - pełniony będzie dyżur w godzinach: 5:00–22:00  

W razie konieczności zostanie wyznaczony całodobowy dyżur w siedzibie Zakładu. Dyżurny będzie udzielał informacji dotyczących przejezdności dróg.

W okresie zimy, w zależności od istniejących warunków atmosferycznych, dyżur może zostać skrócony lub zawieszony.