Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. ( tekst jednolity z 2006 rokuDz. U Nr Nr 123, poz. 858 - z późniejszymi zmianami).

 

Tekst Ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

==============================

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 roku Nr 61 poz. 417 - z późniejszymi zmianami).

 

==============================

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zuzycia wody (Dz. U.  z 2002 roku Nr 8 poz. 70) 

 

============================== 

dniu 7 listopada 2013r  Rada Gminy Gozdowo uchwałą nr 255/XXVII/13 przyjęła nowy tekst regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gozdowo. Regulamin ten w dniu 04 grudnia 2013 roku został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 12597.

 Regulamin określa między innymi:

  1. Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki odbiorców usług warunkujące jego utrzymanie.
  2. Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami usług.
  3.  Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.
  4. Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych.
  5. Warunki przyłączania do sieci.
  6. Sposób dokonywania przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza.
  7. Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług.
  8. Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe.