Zarządzenie Nr   2/ 2014

Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej W Gozdowie

z dnia   12 lutego  2014 roku

 

w sprawie wprowadzenia ”Cennika usług świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie”. 

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3 i  pkt. 6   Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej - obwieszczenie Rady Gminy Gozdowo z dnia 01 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Gozdowie (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 29 marca 2013 roku poz. 3865),  zarządzam co następuje

§ 1. 

Wprowadzam  „Cennik usług świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie” – stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2. 

Zakład wykonuje usługi w godzinach od 7,15 do 15,15 w pięciodniowym tygodniu pracy. 

§ 3. 

  1.  W przypadku świadczenia usługi wywozu nieczystości  ciekłych  (samochodem asenizacyjnym lub ciągnikiem  i beczką asenizacyjną), czas dojazdu do miejsca świadczenia usługi u zleceniodawcy, czas pracy u zleceniodawcy (wyciągnięcie nieczystości), czas powrotu na punkt zlewnego oczyszczalni i czas niezbędny do zrzutu ścieków, wliczony jest w koszt usługi.
  2. Jeżeli minimalny czas wykonywania usługi u zleceniodawcy nie przekracza pół godziny, zleceniodawca ponosi koszty dojazdu pojazdów lub sprzętu z bazy GZGK w Gozdowie do miejsca wykonywania usługi w wysokości 1,50zł/netto za 1 km, z zastrzeżeniem ust. 3,  .
  3. Opłata, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy usługi odśnieżania pługiem prywatnej drogi dojazdowej do posesji na terenie Gminy Gozdowo.
  4. W przypadku odśnieżania  prywatnej drogi dojazdowej do posesji na terenie Gminy Gozdowo innym sprzętem niż pługiem, stosuje się cennik pracy sprzętu określony w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. 

  1. Ceny zawarte w „Cenniku usług świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie” –  stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, nie obejmują podatku VAT.
  2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest „Potwierdzenie wykonania usługi” podpisane przez Zleceniodawcę i operatora wykonującego usługę. 
  3. 3.    Dla Urzędu Gminy w Gozdowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Zakład wykonuje usługi nieodpłatnie.

§ 5. 

Traci moc zarządzenie 20/2012 Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie z dnia 28 grudnia  2012 roku w sprawie ”Cennika usług świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. 

§ 6. 

Wykonanie zarządzenia powierzam głównej księgowej Zakładu. 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2014 roku.

 Dariusz Lazarowski 

 

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Gozdowie

Załącznik do Zarządzenia Nr   2/2014

Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej W Gozdowie  z dnia   12 lutego 2012 roku  w sprawie wprowadzenia ”zmiany Cennika usług świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie”.

 

Cennik usług

świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie

L.p. Rodzaj usługi Jedn. miary

Cena

netto (PLN)

1 Wywóz nieczystości ciekłych ciągnikiem rolniczym  i beczką asenizacyjną o pojemności 5000 l  1 godzina pracy 100,00
2 Wywóz nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym   1 godzina pracy 100,00
3 Odśnieżenie prywatnej drogi dojazdowej do posesji pługiem  (teren Gminy Gozdowo).  ryczałt 20,00
4 Praca Koparko-ładowarką MTZ 1 godzina pracy 120,00
5 Praca Koparko - ładowarką  OSTRÓWEK 1 godzina pracy 110,00
6 Praca ciągnikiem rolniczym  z ładowaczem czołowym 1 godzina pracy 70,00
7 Koszenie - Praca wykaszarki bijakowej 1 godzina pracy 90,00
8 Koszenie - Praca kosiarki rotacyjnej 1 godzina pracy 80,00
9 Koszenie - Praca kosą spalinową (kosiarką żyłkową) 1 godzina pracy 40,00
10 Koszenie – Praca kosiarką samojezdną (ręczną) 1 godzina pracy 45,00
11 Koszenie – Praca ciągnikiem ogrodowym PARTNER 1 godzina pracy 50,00
12 Równanie dróg - Praca równiarki ciągnikowej 1 godzina pracy 80,00
13 Transport - Praca ciągnika rolniczego z przyczepą  samowyładowczą 1 godzina pracy 80,00
14

Transport - Samochód dostawczy do 3,5 t 

+ opłata za przejechany kilometr

1.godzina.pracy

za 1 km

60,00

2,00

15 Praca zagęszczarką 1 godzina pracy 60,00
16 Cięcie drewna piłą spalinową 1 godzina pracy 50,00
17 Wypompowanie wody (motopompa, pompa szlamowa) na teren Zlecającego, za wyjątkiem usługi świadczonej wozem asenizacyjnym 1 godzina pracy 60,00