Zarządzenie Nr   4/ 2015

Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej W Gozdowie

z dnia   10 kwietnia  2015 roku

 

w sprawie zmiany ”Zakładowego cennika usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie,  nie ujętych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków komunalnych”.

 

Działając na podstawie  § 3 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3 i  pkt. 6   Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej   - obwieszczenie Rady Gminy Gozdowo z dnia 01 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 29 marca 2013 roku poz. 3865),   oraz  uchwały Nr 255/XXVII/13 rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gozdowo (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2013 roku pozycja 12597), zarządzam co następuje: 

§ 1.

Wprowadzam zmieniony  Zakładowy cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, nie ujętych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków komunalnych – stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

  1. Roboty nie ujęte w ww. cenniku będą rozliczane wg faktyczne przepracowanego czasu oraz poniesionych nakładów na zakup wbudowanych materiałów. Do wartości zakupionych materiałów Zakład dolicza 5% marżę rekompensującą wydatki związane z zakupem i transportem zakupionych materiałów na plac budowy.
  2. Koszt roboczo godziny pracownika Zakładu wynosi 20,00 zł.
  3. Koszt pracy sprzętu – wg cennika Zakładu
  4. Podane ceny są cenami netto i do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.
  5. Wyżej wymienione stawki stanowią zryczałtowaną formę opłaty

 § 3.

 Zakład wykonuje usługi w godzinach od 7,15 do 15,15 w pięciodniowym tygodniu pracy.  

 § 4. 

Wykonanie zarządzenia powierzam głównej księgowej Zakładu. 

§ 5. 

  1. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr   1 / 2014 Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej W Gozdowie z dnia   03   stycznia  2014 roku w sprawie wprowadzenia ”Zakładowego cennika usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie,  nie ujętych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków komunalnych”.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2015 roku.
Krzysztof Pawłowski
p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Gozdowie

Załącznik do Zarządzenia Nr   4 / 2015

Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie  z dnia   10 kwietnia 2015 roku  w sprawie wprowadzenia zmian do ”Zakładowego cennika usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie , nie ujętych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków komunalnych”.

 

Zakładowy cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych

świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie

nie ujętych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

L.p. Rodzaj usługi Jedn. miary Cena netto
1 WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA
1.1

Ustalenie „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej” lub  „Warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej” za jedno przyłącze [1][2]

Cena obejmuje: (1)  wydanie dokumentu pod nazwą „Warunki techniczne  przyłączenia do sieci wodociągowej „ lub  „ Warunki techniczne  przyłączenia do sieci kanalizacyjnej” ; (2) uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego na Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Sierpcu, (3) Uzgodnienie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego.

Podstawa:

 § 37 ust.  3 uchwały Nr 255/XXVII/13  Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gozdowo (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2013 roku pozycja 12597) 

szt. 50 zł
1.2

Ustalenie „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”   [1] [2]

Cena obejmuje : (1) wydanie dokumentu pod nazwą „Warunki techniczne  przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”, (2) uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego na Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Sierpcu, (3) Uzgodnienie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego

Podstawa:

 § 37 ust.  3 uchwały Nr 255/XXVII/13  Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gozdowo (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2013 roku pozycja 12597)  

szt. 70 zł
1.3

Ustalenie „Warunków przebudowy istniejących sieci i/lub przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych”. [1] [2]

Cena obejmuje: (1) wydanie dokumentu pod nazwą: 1.1    „Warunki przebudowy istniejącej sieci  … (opcjonalnie -  wodociągowej  lub  kanalizacyjnej)”, lub 1.2   „Warunki przebudowy istniejącego przyłącza … (opcjonalnie - wodociągowego lub kanalizacyjnego)”’ lub 1.3   „Warunki przebudowy istniejącej sieci … (opcjonalnie - wodociągowej lub kanalizacyjnego) i istniejącego przyłącza … (opcjonalnie – wodociągowego lub kanalizacyjnego”, (2) Uzgodnienie projektu przebudowy  na Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Sierpcu, (3) Uzgodnienie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego .

Podstawa:

 § 41 ust.  1 i 4 uchwały Nr 255/XXVII/13  Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gozdowo (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2013 roku pozycja 12597)

szt. 50 zł
1.4

Wydanie warunków technicznych na zainstalowanie wodomierza dodatkowego na instalacji wewnętrznej odbiorcy wody  [1]

Cennik obejmuje: (1) Dokonanie przeglądu instalacji wodociągowej wewnętrznej Odbiorcy wody przez Konserwatora instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej pod kątem możliwości zainstalowania wodomierza dodatkowego, (2) wydanie dokumentu pod nazwą „Warunki techniczne montażu wodomierza dodatkowego na instalacji wewnętrznej odbiorcy wody” 

szt. 30 zł
       
1.5

Wydanie zaświadczenia dotyczącego jakości wody (strona A4)

– Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej, samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

podstawa prawna : USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tj. z 2012 roku Dz. U. poz. 1282).

Strona A4 5 zł
       

[1] Opłata nie dotyczy spraw wszczętych przed dniem 01 stycznia 2014 roku

[2] Opłaty nie pobiera się dla inwestycji realizowanych przez Gminę Gozdowo.

[3] Za wyjątkiem organów administracji państwowej, samorządowej i jednostek organizacyjnych tych organów.

 

 

L.p. Rodzaj usługi Jedn. miary

Cena

netto

2 OBSŁUGA WODOMIERZY    
2.1

Montaż i okresowa wymiana wodomierza  głównego: Koszty związane z  montażem wodomierza głównego łącznie z zaworem za wodomierzem głównym ponosi Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie) w przypadkach: 1. Budowy nowych przyłączy wodociągowych, 2. W czasie wymiany okresowej wodomierzy.

Cennik obejmuje koszty wykonania usługi: (1) Demontaż  i dokonanie odczytu  zdjętego wodomierza: (2) Montaż nowego wodomierza; (3) Sprawdzenie poprawności działania instalacji i wodomierza i próba szczelności; (4) Założenie plomby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie na wodomierzu głównym; (5) Sporządzenie dokumentacji z oplombowania   zainstalowanego  wodomierza.

xx Nie pobiera się
2.2

Modernizacja zestawu wodomierzowego.

W czasie okresowej wymiany wodomierzy sprawdzeniu podlegają wszystkie elementy zestawu wodomierzowego. W przypadku stwierdzenia przez konserwatora konieczności wymiany zużytych elementów  (np. zainstalowania zaworu antyskażeniowego) prace te może wykonać w czasie  wymiany wodomierza głównego konserwator – na wniosek Odbiorcy wody.   Modernizacja obejmuje koszt robocizny powiększony o koszty zakupu materiałów do których dolicza się 5%marżę. Cennik obejmuje koszty wykonania usługi (robocizna ryczałt) + wbudowany materiał [M] ,  w szczególności: wymiana zużytej armatury, sprawdzenie poprawności działania instalacji, próba szczelności.

ryczałt

30 zł 

  + [M]

2.3

Usługa montażu wodomierza   dodatkowego (ogrodowego) o średnicy DN 15 lub DN20 bez wykonywania obustronnego podejścia wodomierzowego. 

Cennik obejmuje: W przypadku montażu wodomierza dodatkowego koszt zakupu  wodomierza , armatury i materiałów instalacyjnych ponosi Odbiorca usługi,   wówczas do ceny usługi dolicza się koszt zakupu wodomierza i innych materiałów, na podstawie dowodu zakupu oraz 5% marżę.   Cennik obejmuje w szczególności  : (1) Montaż wodomierza – koszt  usługi (robocizny)  + koszty wbudowanych materiałów [M]; (2) Sprawdzenie poprawności działania instalacji, wodomierza i próba szczelności; (3) Założenie plomby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie na wodomierzu  dodatkowym; (4) Sporządzenie dokumentacji z oplombowania   montowanego wodomierza; (5) Dokonanie odczytu wodomierza głównego  i  wodomierza dodatkowego.

ryczałt

40 zł

+[M]

2.4

Usługa montażu wodomierza   dodatkowego (ogrodowego) o średnicy DN 15 lub DN20 z wykonywaniem obustronnego podejścia wodomierzowego

 Cennik obejmuje w szczególności: czynności jak w pkt. 3.3 

ryczałt

80 zł  +[M] 

2.5

Demontaż wodomierza z powodu nieopłacenia należności za wodę za dwa okresy obrachunkowe [4]

Podstawa  prawna: art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(t.j. z 2006 roku Dz. U. Nr 123 poz. 858 – z późn. zmianami).Usługa obejmuje: (1) Demontaż wodomierza; (2) Zamknięcie zaworów odcinających dopływ wody (lub zakręcenie zasuwy na sieci) założenie korków blokujących, oplombowanie zabezpieczeń; (3) Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, dokonanie odczytu wodomierza głównego (dodatkowego)


[4]

2.6

Zainstalowanie wodomierza po dokonanym odcięciu dostaw wody z powodu nieopłacenia należności za dwa okresy obrachunkowe. Wodomierz o średnicy DN 15 lub DN 20  [5]

Usługa obejmuje: (1) Zdjęcie zabezpieczeń i montaż wodomierza; (2) Sprawdzenie poprawności działania instalacji, wodomierza i próba szczelności; (3) Założenie plomby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie na wodomierzu; (4) Dokonanie odczytu wodomierza i sporządzenie dokumentacji z oplombowania   zainstalowanego wodomierza.

Ryczałt

250 zł

2.7

Zainstalowanie wodomierza po dokonanym odcięciu dostaw wody z powodu nieopłacenia należności za dwa okresy obrachunkowe. Wodomierz o średnicy powyżej DN 20 [5]

(1) Usługa obejmuje czynności jak w pkt. 3.6: Koszt przywrócenia dostaw wody: robocizna (ryczałt) +   materiały [M] tj. koszt zakupu wodomierza, armatury i innych materiałów eksploatacyjnych . Do kosztów zakupu materiałów Zakład dolicza 5% marżę.

Ryczałt

250 zł

[M]

2.8

Demontaż  wodomierza głównego celem wykonania ekspertyzy poprawności działania. Wodomierz o średnicy DN 15 lub DN 20: [6] [7]

Demontażu dokonuje się na pisemny wniosek Odbiorcy usługi. Odbiorca usługi dokonuje przedpłaty na poczet przyszłych – ewentualnych kosztów wykonanej ekspertyzy. Usługa obejmuje wykonanie usługi demontażu, montażu, plombowania, kosztów zakupu wodomierza zastępczego,  przesyłki i ekspertyzy zdemontowanego wodomierza, w szczególności: (1) Dokonanie odczytu wodomierza głównego i jego demontaż; (2) Zainstalowanie wodomierza zastępczego; (3) Sprawdzenie poprawności działania instalacji, wodomierza i próba szczelności; (4) Założenie plomby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie na wodomierz; (5) Dokonanie odczytu wodomierza i sporządzenie dokumentacji z oplombowania   zainstalowanego wodomierza; (6) Przekazanie wodomierza do badan (wykonania ekspertyzy). 

UWAGA! W przypadku gdy ekspertyza wykaże, że wodomierz nadaje się do dalszej eksploatacji Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie zwraca niezwłocznie  pobraną zaliczkę w całości.  W przypadku, gdy ekspertyza wykaże, że wodomierz należy wycofać z eksploatacji , wodomierz zastępczy pozostaje w miejscu instalacji i jest uznawany jako wodomierz główny.

ryczałt

400 zł

2.9

Demontaż  wodomierza głównego celem wykonania ekspertyzy poprawności działania. Wodomierz o średnicy powyżej DN 20: [6] [7]

Demontażu dokonuje się na pisemny wniosek Odbiorcy usługi. Odbiorca usługi dokonuje przedpłaty na poczet przyszłych – ewentualnych kosztów wykonanej ekspertyzy. Usługa obejmuje czynności jak w pkt. 3.8:

ryczałt

600 zł

+ [M]

2.10

Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy odbiorcy usług ( np. zamrożenie instalacji, uszkodzenia mechaniczne)

za wyjątkiem przypadków noszących znamiona celowego działania (np. mechaniczne blokowanie liczydła wodomierza, magnetyczne spowolnianie działania wodomierza, odwrócenie wodomierza celem pomniejszenia ilości pobranej wody)

Cennik obejmuje w szczególności  : (1) Montaż wodomierza – koszt  usługi (robocizny)  + koszty wbudowanych materiałów [M] (wodomierz, armatura, materiały instalacyjne) do których Zakład dolicza 5% marżę; (2) Sprawdzenie poprawności działania instalacji, wodomierza i próba szczelności. (1) Założenie plomby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie na wodomierzu  dodatkowym; (2) Sporządzenie dokumentacji z oplombowania   zainstalowanego  wodomierza; (3) Dokonanie odczytu wodomierza głównego  i  wodomierza dodatkowego.

ryczałt

50 zł

+ [M]

2.11

Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego w wyniku celowego działania Odbiorcy usług   (np. mechaniczne blokowanie liczydła wodomierza, magnetyczne spowolnianie działania wodomierza, itp. )

Cennik obejmuje w szczególności  : (1) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej i opisowej (protokół, szkice, itp.); (2) Demontaż uszkodzonego wodomierza ; (3) Montaż wodomierza zastępczego; (4) Sprawdzenie poprawności działania instalacji, wodomierza i próba szczelności; (5) Założenie plomby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie na wodomierzu; (6) Sporządzenie dokumentacji z oplombowania   zainstalowanego  wodomierza; (7) Dokonanie odczytu wodomierza głównego  ( wodomierza dodatkowego);  (8)  Przekazanie wodomierza do badań (wykonania ekspertyzy). 

Kara wg umowy

[8]

2.12

Demontaż wodomierza głównego (dodatkowego) na wniosek Odbiorcy usługi

szt.

35 zł

2.13

Ponowne plombowanie wodomierza  głównego dodatkowego (ogrodowego) zerwanej w wyniku modernizacji instalacji lub usunięcia awarii)  

ryczałt

35 zł

[4] – Opłaty w momencie odcięcia dostaw wody nie pobiera się. Koszt ten wliczony jest w usługę związaną z przywróceniem dostaw wody.

[5] – Zainstalowanie wodomierza dokonuje się po całkowitej spłacie zadłużenia i uiszczeniu zaliczki na poczet wymiany wodomierza.

[6] – Demontażu dokonuje się na pisemny wniosek Odbiorcy usługi. Odbiorca usługi dokonuje przedpłaty na poczet przyszłych – ewentualnych kosztów wykonanej ekspertyzy.

[7] - W przypadku gdy ekspertyza wykaże, że wodomierz nadaje się do dalszej eksploatacji Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie zwraca niezwłocznie  pobraną zaliczkę w całości.                         W przypadku, gdy ekspertyza wykaże, że wodomierz należy wycofać z eksploatacji , wodomierz zastępczy pozostaje w miejscu instalacji i jest uznawany jako wodomierz główny.

[8] – w przypadku gdy ekspertyza wykaże celowe uszkodzenie lub spowolnienie działania wodomierza. Wysokość kary określa umowa o dostawę wody-odbiór ścieków

 

L.p. Rodzaj usługi Jedn. miary

Cena

netto

3 USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ WODY – ODBIOREM ŚCIEKÓW
3.1 Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego - ze względu na brak wnoszonych opłat   (zablokowanie odpływu ścieków do sieci kanalizacyjnej)   [4] szt. [4]
3.2 Ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego zamkniętego z przyczyn niewnoszenia opłat  –   (demontaż założonych zabezpieczeń) [5] szt. 300zł
3.3 Usługa zakręcenia  zasuwy domowej na sieci wodociągowej – na wniosek odbiorcy wody szt. 50 zł
3.4 Usługa odkręcenia zasuwy domowej szt. 30 zł
3.5 Naprawa uszkodzonej z winy użytkownika zasuwy odcinającej na sieci wodociągowej + koszt wbudowanych materiałów

250zł

+[M]

3.6 Naprawa uszkodzonego z winy użytkownika  hydrantu p.poż + koszt wbudowanych materiałów szt.

500zł

+[M]

3.7 Rozmrożenie instalacji wewnętrznej(przyłącza) ryczałt

200zł

3.8

Wypompowanie wody (motopompa, pompa szlamowa) na teren Zlecającego, za wyjątkiem usługi świadczonej wozem asenizacyjnym

za pierwsze 30 minut – ryczałt

Za czas przepracowany po upływie pierwszych 30 minut  (roboczogodzina)

 

ryczałt

rg

 

60  zł

100zł

3.9

Za   zamknięcie odcinka sieci wodociągowej spowodowanej uszkodzeniem rury, armatury wodociągu podczas wykonywania prac ziemnych  przez inne firmy ( za jedną godzinę przerwy w dostawie wody)  powiększoną o straty wody w sieci spowodowanej awarią – [SW]  -  (cena wody wg obowiązujących taryf)

1 godz.

500 zł

[SW]

3.10

Za   zamknięcie odcinka sieci wodociągowej na czas niezbędny do włączenia  do sieci wodociągowej   (za jedną godzinę przerwy w dostawie wody)  powiększoną o straty wody w sieci spowodowanej wcinką  – [SW]: (cena wody wg obowiązujących taryf )

o średnicy do 110 mm włącznie [10]

1 godz

200 zł

+[SW]

o średnicy do 160 mm włącznie [10]

1 godz

300 zł

+[SW]

o średnicy powyżej 160 mm [10]

1 godz 500 zł +[SW]
3.11

Udrożnienie przyłącza kanalizacji sanitarnej (odcinek pomiędzy budynkiem a pierwszą od strony budynku studzienką  kanalizacyjną)  1 roboczogodzina pracownika plus wbudowane materiały [M] plus praca sprzętu  - wg cennika Zakładu

rg

100 zł

+[M]

+ [S]

3.12

Inne, wyżej nie wycenione usługi – wg wyceny indywidualnej[2] Opłaty nie pobiera się dla inwestycji realizowanych przez Gminę Gozdowo.

[4] – Opłaty w momencie  zablokowania  odpływu ścieków do kanalizacji   nie pobiera się. Koszt ten wliczony jest w usługę związaną z odblokowaniem odpływu.

[5] – Odblokowanie odpływu dokonuje się po całkowitej spłacie zadłużenia i uiszczeniu zaliczki na poczet ponownego podłączenia instalacji do sieci kanalizacyjnej

[10] powiększony o koszty straty wody w sieci wodociągowej.