Uchwałą Nr 152/XVII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia  29 listopada  2012 roku w sprawie  zmiany Uchwały  Nr 77/XIII/2007 Rady Gminy Gozdowo  z  dnia 24 listopada 2007 roku w sprawie powołania  jednostki organizacyjnej  w formie jednostki budżetowej, Rada Gminy Gozdowo dokonała, w Statucie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie (dalej GZGK w Gozdowie) skreślenia § 8 ust. 2 w brzmieniu „Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego statutu”.

Skreślenie przepisu określającego schemat organizacyjny z tekstu statutu sprawiło że:

1)    wszelkie zmiany schematu organizacyjnego Zakładu będą mogły być wprowadzane Zarządzeniem Wójta, o czym stanowi § 8 ust. 3 cyt. „Regulamin organizacyjny Zakładu wprowadza zarządzeniem Wójt Gminy na  wniosek Kierownika”. Po dokonanej zmianie „schemat organizacyjny” stanowić będzie  integralną część "regulaminu  organizacyjnego”, a nie jak było przed zmianą,  integralną część Statutu GZGK w Gozdowie.

2)    Konsekwencją wprowadzonych zmian w Statucie GZGK w Gozdowie jest znaczne skrócenie czasu niezbędnego do dostosowania zmian organizacyjnych Zakładu do zmieniającego się otoczenia zewnętrznego (zmiana przepisów prawa, nowe zadania realizowane przez Zakład, zatrudnianie i zwalnianie pracowników i inne).

W obowiązującym do 31 grudnia 2012 roku stanie prawnym dokonanie niezbędnych zmian organizacyjnych Zakładu, zgodnie ze Statutem Zakładu, musiało być poprzedzone jego zmianą (podjęcie uchwały przez Radę Gminy w sprawie zmiany Statutu Zakładu, opublikowanie wprowadzonych zmian w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i oczekiwanie na wejście zmian w życie (po upływie 14 dni od daty opublikowania). Szacuje się że czas niezbędny na wprowadzenie zmian wynosił średnio ok. 2 miesiące. Po dokonanej zmianie czas ten jest skrócony do niezbędnego minimum, i w praktyce może być wprowadzany na bieżąco. 

 

Dokonane zmiany Statutu sprawiły, że Zarządzeniem Nr 100/2012 Wójt Gminy Gozdowo  na wniosek Kierownika GZGK w Gozdowie zatwierdził Regulamin organizacyjny Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. Integralną częścia "Regulaminu organizacyjnego Zakładu" jest "Schemat organizacyjny", który  obrazuje stan zatrudnienia, aktualne nazwy stanowisk i podległość służbową pracowników Zakładu. 

informację sporzadził

Dariusz Lazarowski 

Kierownik GZGK w Gozdowie 

Schemat organizacyjny GZGK w Gozdowie obowiązujący od 01 kwietnia 2014 roku