NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI OD DNIA 1 LIPCA 2013r.

             Od dnia  1 lipca 2013r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, w którym Gmina Gozdowo przejęła odpady komunalne od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w zamian  za comiesięcznie wnoszoną opłatę.

Od dnia 1 stycznia 2017r. stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku posesji zamieszkałych, jeżeli odpady komunalne, będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, będzie wynosiła dla gospodarstwa domowego:

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku posesji zamieszkałych w 2016 roku wynosi: 
jeżeli odpady komunalne w gospodarstwie domowym są zbierane, gromadzone i odbierane w sposób selektywny jeżeli odpady komunalne w gospodarstwie domowym, będą zbierane bez prowadzenia segregacji
Ilość osób w gospodarstwie domowym miesięczna stawka opłaty od gospodarstwa domowego Ilość osób w gospodarstwie domowym  miesięczna stawka opłaty od gospodarstwa domowego
1 osoba 10 zł 1 osoba 18 zł
2 osoby 20 zł 2 osoby 36 zł
3 osoby 30 zł 3 osoby 54 zł
4 osoby 40 zł 4 osoby 72 zł
5 osób i więcej  50 zł 5 osób i więcej 90 zł

  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 20 -go dnia każdego miesiąca (Zobacz treść uchwały w tej sprawie) którego opłata dotyczy. Wpłaty można dokonywać gotówką u inkasenta (zobacz, kto jest inkasentem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami), w banku lub przelewem na rachunek nr  18 9015 0001 2001 3900 0299 0038 .

 

UWAGA. W sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszę kontaktować się z Urzędem Gminy w Gozdowie.

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie  nie prowadzi spraw związanych z naliczaniem, księgowaniem i windykacją opłat za gospodarowanie odpadami.

 

Od 01 stycznia 2017 roku odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gozdowo  prowadzi wybrana w drodze przetargu firma „SUEZ” Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

 

OBIEKTY NIEZAMIESZKAŁE

Właściciele posesji na których nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady tj. szkoły, sklepy, cmentarze itp. są zobowiązani do dostosowania pojemności pojemników do indywidualnych potrzeb uwzględniając zapisy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo”. Ponadto, właściciele takich posesji są obowiązani do udokumentowania w formie umowy faktu korzystania z usług, wykonywanych przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

 

 POJEMNIKI / WORKI

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest zaopatrzyć się w pojemniki na odpady komunalne zmieszane lub pozostałe, które nie należą do odpadów segregowanych.

 

 Worki na odpady komunalne zbierane selektywnie dostarczane  są sukcesywnie przez odbierającego odpady to jest firmę 'SUEZ' Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

========================================================

Wykaz aktów prawnych związanych z nowymi zasadami odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gozdowo             (od 01 lipca 2013 roku).

 

Objaśnienia:

 czcionka wytłuszczona - przepis obowiązujący

czcionka nie wytłuszczona - przepis uchylony

czcionka niebieska, wytłuszczona i podkreślona - miejsce opublikowania przepisu

czcionka czerwona wytłuszczona - informacja o akcie uchylającym przepis 

 ========================= 

14.  uchwała nr 268/XXVII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

 (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 04 grudnia 2013 roku pozycja 12603 ) 

 Uchyla uchwałę Nr 246//XXVI/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 sierpnia 2013 roku

========================= 

13. uchwała nr 248/XXVI/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

  (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2013 roku pozycja 9681)

Uchyla uchwałę Nr 208/XXII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2013r.

Uchyla uchwałę Nr 238/XXV/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 czerwca 2013r

 ========================= 

12. uchwała nr 247/XXVI//13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2013 roku pozycja 9680 ) 

Uchyla uchwałę Nr 182/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012r.

Uchyla uchwałę Nr 237/XXV/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 czerwca 2013r.

========================= 

11. uchwała nr 246/XXVI/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2013 roku pozycja 9679)

 (Przepis uchylony uchwałą 268/XXVII/13 z 07.11.2013)

 ========================= 

10. uchwała Nr 238/XXV/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

(opublokowana na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gozdowie)

  (Przepis uchylony uchwałą 248/XXVI/13 z dnia 23.08.2013)

========================= 

9. uchwała Nr 237/XXV/13 zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(opublokowana na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gozdowie)

(Przepis uchylony uchwałą 247/XXVI/13 z dniz 23.08.2013)

 ========================= 

8. uchwała nr 226/XXIV/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2013 roku pozycja 6527)

 Dokonuje zmiany w uchwale Nr 184/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012r.

 ========================= 

7. uchwała nr 209/XXII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2013 roku pozycja 5613)

 Uchyla uchwałę Nr 181/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012r

6. uchwała nr 208/XXII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca  2013 roku pozycja 5612)

 (Przepis uchylony uchwałą 248/XXVI/13 z dnia 23.08.2013)

 ========================= 

5. uchwała nr 184/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012 roku pozycja 9796)

 Treść uchwały zmieniona uchwała nr 226/XXIV/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 maja 2013r.

========================= 

4. uchwała nr 182/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012 roku pozycja 9794)

(Przepis uchylony uchwałą 247/XXVI/13 z dniz 23.08.2013)

 ========================= 

3. uchwała nr 181/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia  2012 roku pozycja 9793)

  (Przepis uchylony uchwałą 209/XXII/13 z dnia 21 marca 2013)

 ========================= 

2. uchwała nr 180/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012 roku pozycja 9792)

 Traci moc uchwała Nr 44/VIII/07 Rady Gminy w Gozdowie z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

========================= 

1. uchwała nr 179/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012 roku pozycja 9791)