KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), informujemy:

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Gozdowie przy ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 Godowo. Reprezentowany przez Kierownika GZGK, adres kontaktowy
email: biuro.gzgk@gozdowo.info  tel. 24 276 25 39

3. Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa oraz waszych podopiecznych danych osobowych, 
a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. 

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych GZGK Gozdowo; e-mail: iod-jednostki@gozdowo.eu  lub pisemnie na adres Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Gozdowie przy ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

5. Cele przetwarzania danych 
Administrator Danych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody:
- w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych 
w związku z realizowaniem zadań przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Gozdowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
- w celu realizacji umów z kontrahentami - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- w celach ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody 
w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO. 
W tym  przypadku istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) oraz przez inne przepisy prawa, w tym między innymi w celach:
wykonywania zadań w interesie publicznym realizowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie;
podpisywania i realizacji umów, której jesteście Państwo stroną;
dopełnienia obowiązków, które wynikają z przepisów prawa w zakresie kompetencji GZGK Gozdowo.
wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z zadaniami GZGK Gozdowo;
realizacji programów inwestycyjnych i modernizacyjnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
rozpatrywania skarg i wniosków.
W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu marketingu usług własnych GZGK Gozdowo, tj. organizowania kampanii społeczno-informacyjnej – wyłącznie, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

6. Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności służbom, organom administracji publicznej, sądom 
i prokuraturze, komornikom sądowym, państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny, jednostkom organizacyjnym 
w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli przed wykorzystaniem dane te zostaną poddane anonimizacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających 
i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych.  
Informujemy również, że Administrator Danych nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.  

7. Czas przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane w GZGK Gozdowo do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe, których podanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wskazany 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Prawa osób, których dane są przetwarzane
W związku z przetwarzaniem przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie reprezentowany przez Kierownika GZGK;
sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO 
– w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne;
usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Gozdowie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończenia postępowania z zachowaniem wymaganego okresu archiwizacji;
ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, 
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, 
a ich podawanie przez Obywatela jest obligatoryjne (obowiązkowe). 
W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 4. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem prawidłowej komunikacji, możliwości realizacji świadczenia usługi, podpisania umowy lub pozostawieniem złożonego pisma, wniosku, skargi bez rozpatrzenia. 
W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Obywatel zostanie o tym fakcie poinformowany przez merytorycznych pracowników GZGK Gozdowo. 
Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym umieszczonym w serwisie lub w ramach poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio do GZGK Gozdowo będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2; 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
w stosunku do celów w jakim zostały zebrane, w tym również profilowaniu.


Informacja na temat stosowanego Monitoringu Wizyjnego 

na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą 

w Gozdowie przy ul. Krystyna Gozdawy 12.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako „RODO”), informujemy, że:    

1. Administratorem danych osobowych rejestrowanych i pozyskanych z systemu monitoringu jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Gozdowie przy ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo.

2. Zgodnie z przepisami RODO, kierownik GZGK informuje, że Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wprowadził odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przetwarzanych 

w GZGK, a także przed wszystkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych.

3. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przetwarzane przez GZGK zostały dobrane zgodnie z art. 32 i 35 RODO.

4. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemie monitoringu prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych GZGK

– e-mail: iod-jednostki@gozdowo.eu

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu jest art. 6 ust. 1 litera e i f RODO w odniesieniu do art. 22 KP, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób i mienia, oraz dobre imię administratora danych osobowych.

6. Monitoring obejmuje: wejścia główne budynków, ciągi komunikacyjne i wyjść ewakuacyjnych, teren zewnętrzny GZGK oraz budynki w których znajduję się sprzęt silnikowy.

7. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły w trybie dzień/noc. Kamery nie rejestrują dźwięku.

8. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

9. Dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe w postaci wizerunku są przechowywane przez Administratora Danych przez maksymalny okres do 30 dni. 

11. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub też jeżeli GZGK Gozdowo (jako podmiot publiczny lub też pracodawca w stosunku do pracowników) powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt. 10 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

12. Dostęp do danych w systemie monitoringu jest ściśle chroniony i dostępny wyłącznie dla określonych i upoważnionych osób przez Administratora Danych.

13. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz żądania ograniczenia jego przetwarzania.

14. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie) jeżeli stwierdzi, iż posiada wiarygodne dowody, że dane te przetwarzane są z naruszeniem obowiązującego prawa.

15. Dane z monitoringu nie będą wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystane w celu profilowania.

16. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Gozdowie przy ul. Krystyna Gozdawy 12.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.