I.  Instalacja wodomierza - niezbędne wymagania 
1. Miejsce wbudowania wodomierzy w mieszkaniu.
Miejsce wbudowania wodomierza w mieszkaniu powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu i demontażu, obsługi, konserwacji oraz wygodne do odczytu jego wskazań.
Wodomierze mieszkaniowe zaleca się montować w szybach instalacyjnych  (w przypadku mieszkań w budynkach elelokondygnacyjnych bezpośrednio na przyłączeniu mieszkania z tzw "pionu", w łazienkach, WC lub kuchniach), dopuszcza się instalowanie wodomierzy w miejscu zamykanym, jeżeli po jego otwarciu bezpośredni stan wskazań liczydła będzie mógł być odczytany bez utrudnień.
Miejsce wbudowania wodomierza mieszkaniowego na klatce schodowej powinno być zabezpieczone przed możliwością ingerencji osób niepowołanych.
Wodomierze mieszkaniowe nie powinny być narażone na wstrząsy lub wibracje pracujących w pobliżu urządzeń oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska zewnętrznego.
Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna być niższa niŜ 4°C i nie większa od 50°C, zaś wilgotność względna powietrza do 80%. 

2. Warunki i sposób wbudowania wodomierzy w mieszkaniach:
Sposób wbudowania wodomierza w instalację powinien uniemożliwić pobór wody przed wodomierzem.
Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu wody przez wodomierz.
Przewody przed i za wodomierzem powinny być ukształtowane w sposób zapewniający całkowite wypełnienie przewodu wodą oraz uniemożliwiając gromadzenie się powietrza przed miejscem i w miejscu wbudowania wodomierza (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
W przewodzie ciepłej wody, w którym wbudowano wodomierz, nie moŜe występować cyrkulacja wody.
Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo jako odcinki proste, których długość nie może być mniejsza niż:
a) przed wodomierzem, 5 x Dr (Dr - średnica przewodu-rury);
b) za wodomierzem, 3 x Dr (Dr - średnica przewodu-rury);
liczonej od czoła korpusu wodomierza do czoła gniazda zaworu odcinającego.

Sposób mocowania przewodów, przed i za wodomierzem powinien wyeliminować możliwość przenoszenia się na wodomierz naprężeń, drgań i wstrząsów, które mogą występować w instalacji.
Tarcza liczydła wodomierza powinna być usytuowana w takim położeniu, aby odczyt mógł się dokonywać bez utrudnień (bez stosowania dodatkowych urządzeń lub narzędzi).
Wodomierz powinien być zamontowany w pozycji pracy zgodnej z oznakowaniem podanym na tarczy przez producenta ( litera H - oznacza pozycję pracy wodomierza w poziomie, V - oznacza pozycję pracy wodomierza w pionie, natomiast występujące obok litery A, B lub C - oznaczają klasę obciążeń wodomierza).
Jeśli jest to konieczne (np. dla ułatwienia odczytu) dopuszcza się montowanie wodomierza w położeniu ukośnym (skręcenie nie większe, niż 90°) które to należy jednak traktować jako pionową pozycję zabudowy. 

3. Miejsce wbudowania wodomierzy w budynkach niemieszkalnych i studniach wodomierzowych.
Wodomierz należy wbudować do instalacji wodociągowej łącznie z odpowiednią armaturą, tworzącą razem zestaw wodomierzowy, zgodnie z wymaganiami PN-ISO 4064-2 Ad1 i PN-B-10720. Przy zabudowie wodomierzy domowych należy kierować się, co najmniej następującymi wymaganiami:
Zestaw wodomierzowy powinien być umieszczony w budynku w miejscu wyodrębnionym z pomieszczenia gospodarczo-użytkowego, w którym chroniony by był przed mrozem oraz zabezpieczony od wpływów instalacji gazowej i elektrycznej.
W przypadku braku takiego miejsca, np. gdy budynek nie posiada piwnicy, nie ma możliwości technicznych na wydzielenie stosownego miejsca lub, gdy trwają dopiero prace budowlane dopuszcza się instalację wodomierza w studzience wodomierzowej poza budynkiem (wtedy to zestaw powinien być zamontowany odpowiednio wysoko nad dnem studzienki, która wyposażona być powinna w osadnik lub odprowadzenie wody zabezpieczające go przed zalaniem).

Jeszcze do niedawna zestawy wodomierzowe montowane były w tradycyjnych studzienkach budowanych z kręgów betonowych lub murowane z cegły i były bardzo podobne do studzienek kanalizacyjnych. Obecnie zalecane są specjalne mrozoodporne studzienki wodomierzowe.  Za odpowiednią głębokość wbudowania a następnie za gwarancję bezpieczeństwa eksploatacji i zabezpieczenia zestawu wodomierzowego przed zamarznięciem w studzience odpowiada jej u żytkownik - odbiorca wody. 
Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego w budynku powinno być suche, odpowiednio oświetlone, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu wskazań wodomierza.
Temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 4°C i nie większa od 50°C, zaś wilgotność względna powietrza do 80%, a jego wysokość nie mniejsza niż 1,8 m.
Miejsce wbudowania powinno być zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych.
Wodomierze nie powinny być narażone na wstrząsy lub wibracje pracujących w pobliżu urządzeń oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska zewnętrznego.

4. Warunki i sposób wbudowania  wodomierzy w budynkach niemieszkalnych i studniach    
     wodomierzowych.
Przewody wodociągowe powinny być ukształtowane w taki sposób, aby następowało całkowite ich wypełnienie wodą bez możliwości tworzenia się poduszki powietrznej.
Przewód wodociągowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien być tak umocowany, aby żaden element zestawu wodomierzowego nie mógł zmienić swojego położenia pod naporem uderzenia wodnego.
Przed i za wodomierzem powinna być zainstalowana armatura odcinająca pełno przelotowa (zawory lub zasuwy).
Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo jako odcinki proste, których długość nie może być mniejsza niż:
a) przed wodomierzem, 5 x Dr (Dr - średnica przewodu-rury);
b) za wodomierzem, 3 x Dr (Dr - średnica przewodu-rury);
liczonej od czoła korpusu wodomierza do czoła gniazda zaworu odcinającego. 
Przed i za wodomierzem nie dopuszcza się nagłych zmian przekroju przewodu wodociągowego.
W przypadku wbudowania wodomierzy przeznaczonych do poziomego instalowania odcinki przewodu powinny być usytuowane w poziomie.
Przed zainstalowaniem wodomierza instalacja powinna być przepłukana w celu usunięcia zanieczyszczeń mogących uszkodzić wodomierz lub spowodować ograniczenie przepływu.
Na czas płukania instalacji zaleca się w miejsce wodomierza zamontować rurkę montażową.
W przypadku, kiedy nastąpiło płukania przewodów z zabudowanym zestawem wodomierzowym, po jego zakończeniu należy bezwzględnie oczyścić sito wodomierza i osadnika, (jeśli znajduje się on w zestawie wodomierzowym).
Usytuowanie wodomierza powinno być zgodne z przewidzianym przez producenta położeniem roboczym.
Sposób wbudowania zestawu wodomierzowego w instalację powinien uniemożliwiać pobór wody przed wodomierzem.
Wodomierz i pozostałe elementy zestawu wodomierzowego powinny być zainstalowane zgodnie z oznaczonym na nich kierunkiem przepływu wody (strzałką).
Na wodomierz nie powinny oddziaływać w sposób ciągły naprężenia pochodzące zarówno od instalacji jak i armatury wodomierzowej.
W razie potrzeby zestaw wodomierzowy należy montować w konsoli do wodomierza lub wykonać pod niego odpowiedni cokół lub podpory.
W instalacji ciepłej lub gorącej wody, w którą wbudowano wodomierz, nie może występować cyrkulacja wody – Norma PN – 98/B-01706 pkt. 2.2.2.

II. Ogólne warunki użytkowania wodomierzy.
1. Uruchomienie zestawu wodomierzowego.
 Uwaga: Montażu wodomierza domowego głównego dokonuje zawsze pracownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
Po prawidłowym zainstalowaniu wodomierza w przyłączu układ należy odpowietrzyć. W tym celu otwieramy odpowietrzniki i powoli odkręcamy zawór odcinający przed wodomierzem (po uprzednim otwarciu punktów czerpalnych). Wtedy woda doprowadzana jest wolno, a powietrze opuszczające instalację nie spowoduje uszkodzenia wodomierza.
Uwaga: Nagłe otwarcie zaworu odcinającego przed wodomierzem bez wcześniejszego otwarcia punktów czerpalnych może uszkodzić wodomierz w wyniku uderzenia sprężonego powietrza.
Podczas odpowietrzania zestaw wodomierzowy powinien zachować całkowitą szczelność i wytrzymałość na ciśnienie robocze panujące w przewodach wodociągowych.
W czasie przepływu wody wskazówki liczydła wodomierza powinny obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Po odpowietrzeniu przewodów połączeniowych i danego zestawu wodomierzowego oraz po sprawdzeniu jego szczelności wodomierz powinien pozostawać napełniony wodą.
Po zakończeniu czynności uruchomienia wodomierzy w danym budynku lub mieszkaniu, etc. pracownik zakładu (w przypadku administracji osiedla pracownik administracji)  dokonuje odbioru technicznego , plombuje wodomierz i spisuje protokół, zgodnie z ustaloną przez Zakład procedurą.

2. Użytkowanie wodomierza.
W trakcie eksploatacji wodomierza zawory odcinające umieszczone przed i za wodomierzem powinny być całkowicie otwarte.
Podczas użytkowania wodomierz powinien być całkowicie napełniony wodą.
Eksploatacja wodomierza przy maksymalnym strumieniu objętości, Qmax, określonym przez producenta w danych katalogowych powinna być krótkotrwała i nie przekraczać łącznie 1 godziny w okresie międzylegalizacyjnym.
Podczas eksploatacji wodomierza, niedopuszczalne są uderzenia hydrodynamiczne w przewodach rurociągu oraz wibracje, mające bezpośredni wpływ na stabilność charakterystyki metrologicznej wodomierza oraz jego trwałość.
Podczas użytkowania należy sprawdzać czy rzeczywiste warunki eksploatacji odpowiadają przeznaczeniu wodomierza szczególnie pod względem dopuszczalnego ciśnienia, temperatury i przepływów.

3. Przeglądy, konserwacja i naprawy.
Wodomierz jest urządzeniem mierniczym i może zmienić podczas eksploatacji swe parametry pomiarowe. Pogarszanie tych właściwości jest na ogół wynikiem agresywnego działania wody (tworzą się osady związków: wapnia, żelaza, manganu) powodujące zużycie się części mechanicznych w wodomierzu.
W trakcie użytkowania wodomierza należy dokonywać okresowych przeglądów technicznych polegających na:
a) sprawdzeniu, czy w obrębie zestawu wodomierzowego nie ma przecieków,
b) sprawdzeniu, czy po otwarciu zaworów odcinających obracają się wskazówki liczydła wodomierza,
c) oczyszczeniu osłony liczydła wodomierza,
d) sprawdzeniu stanu plomb legalizacyjnych i zabezpieczających (użytkownika).
         
 UWAGA: Okresowe przeglądy techniczne wodomierza dokonywane są przez pracowników GZGK - inkasentów, dokonujących odczytu wodomierzy.

Wykonywanie jak najczęściej (zalecane: raz na miesiąc) odczytów wskazań, a w szczególności wodomierzy mieszkaniowych.
Cykliczność odczytów inkasenckich ustala instytucja odpowiedzialna za eksploatację instalacji wodociągowej (w przypadku Gminy Gozdowo odczyty wodomierzy dokonuje się średnio raz na dwa miesiące).
W systemie rozliczeń zużycia wody podstawą do rozliczeń z dostawcą wody są wskazania wodomierza domowego.
Wskazania wodomierzy mieszkaniowych stanowią podstawę do rozliczeń pomiędzy administracją budynku a lokatorami zamieszkującymi dane mieszkanie.
Po upływie okresu ważności cechy legalizacyjnej wodomierz należy wymontować, dokonać jego przeglądu i ponownej legalizacji lub wymienić na nowy.
Wymiana wodomierza w przypadku jego uszkodzenia lub ponownej legalizacji należy do obowiązków użytkownika wodomierza (instytucji pobierającej opłatę za zużytą wodę):
a) dla wodomierzy mieszkaniowych - np. administracji budynku, osiedla
b) dla wodomierzy domowych - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.